Triple i 2019 – Erkki Isometsä

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2019 bo prof. Erkki Isometsä.

Prof. Erkki Isometsä je profesor psihiatrije in vodja katedre za psihiatrijo na Univerzi v Helsinkih ter glavni zdravnik na oddelku za psihiatrijo Univerzitetne centralne bolnišnice Helsinki. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na področja samomora in preprečevanja samomorilnega vedenja, psihopatologije in bipolarne motnje.

Prof. Isometsä se je za raziskovanje samomorilnosti začel zanimati ob svojem delu s suicidalnimi pacienti. Ob poslušanju in prebiranju številnih tragičnih zgodb je spoznal pomembnost tega dela. Veselijo ga izrazit razvoj in velike spremembe pri raziskovanju samomora v zadnjih letih, predvsem pa pomemben upad števila smrti zaradi samomora na Finskem.

V zadnjih dvajsetih letih je prof. Isometsä vodil velike longitudinalne raziskovalne projekte, med drugim Vantaa Depression Study (VDS), Vantaa Primary Care Depression Study (PC-VDS) in Jorvi Bipolar Study (JoBS). Trenutno se pri raziskovanju osredotoča na na registrih temelječe nacionalne študije samomora in študije kliničnih dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje pri motnjah razpoloženja. Vodil je tudi številne klinične poskuse, raziskave nevrokognicije in emocionalnega procesiranja ter mobilni monitoring motenj razpoloženja in samomorilnega vedenja.

Je prejemnik Nordijske nagrade za medicino, ki jo je prejel za svoj prispevek na področju raziskovanja depresije in anksioznosti.

Kot raziskovalni profesor je bil član oddelka za storitve na področju duševnega zdravja in zlorabe substanc Nacionalnega inštituta za zdravje in blaginjo (MHSA). Je sekretar in blagajnik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora (IASR), član Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP), Evropske akademije za nevropsihofarmakologijo (ECPN), Znanstvenega svetovalnega odbora za afektivne motnje in antidepresive (SAP), Mednarodnega združenja za afektivne motnje (ISAD) ter doživljenjski član Mednarodnega združenja za bipolarne motnje (ISBD).

Na konferenci Triple i 2019 bo v svojem predavanju spregovoril o povezanosti samomorilnega vedenja in motenj razpoloženja. Predstavil bo tudi trenutne trende v uporabi mobilne tehnologije z namenom spremljanja razpoloženja.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Za vse, ki začenjajo raziskovanje na področju samomora, bi poudaril pomembnost ustreznega metodološkega usposabljanja. Ohranite širši pogled na osnovna dejstva, namesto da se izgubite v neskončnih podrobnostih. Veliko ljudi ne mara številk, vendar razumevanje razsežnosti pomembno pomaga pri odkrivanju, kateri faktorji povečujejo tveganje za samomor. Zato se ne izogibajte statistiki! Večina raziskav samomora vključuje korelacije in približne spremenljivke, zato previdno in kritično razmislite o možnih vzrokih in učinkih. Nenazadnje, svet je izrazito kompleksen in razumemo ga le majhen del, zato moramo biti skromni glede tega kaj vemo in kaj razumemo. Tako je življenje, naj vam to ne vzame poguma!

English

Prof. Erkki Isometsä is Professor of Psychiatry and Head of Department of Psychiatry at the University of Helsinki and Chief Physician at the Department of Psychiatry of the University central Hospital Helsinki. In his research he focuses on suicide and suicide prevention, psychopathology and bipolar disorder.

Prof. Isometsä got his motivation for suicide research from treating suicidal patients. Many tragic stories left little uncertainty about the importance of this work. He is  delighted about all the development and major improvements in suicide research, and the markedly declining suicide mortality in his own country.

During the last twenty years he has led major longitudinal research projects, including the Vantaa Depression Study (VDS), the Vantaa Primary Care Depression Study (PC-VDS), and the Jorvi Bipolar Study (JoBS). Current research includes register-based national studies of suicide, and clinical risk factors studies of suicidal behavior in mood disorders. He also lead clinical trials, studies of neurocognition and emotional processing, and mobile monitoring of mood disorders and suicidal behavior.

He has received the Nordic medicine award, for his contribution to the research on depression and anxiety.

As Research Professor, he was member of the Department of Mental Health and Substance Abuse Services (MHSA) at the National Institute for Health and Welfare. He is Secretary & Treasurer of the International Academy of Suicide Research (IASR), a member of International Association for Suicide Prevention (IASP), European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Affective Disorders and Antidepressants Scientific Advisory Panel (SAP), International Society for Affective Disorders (ISAD) and a lifetime member of International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

At the Triple i 2019 conference, he will speak about suicide and mood disorders. He will also present recent developments in the use of mobile monitoring.

Prof. Isometsä’s message to young researchers, professionals, students:

For anyone starting a research career in suicidology, I would emphasize the importance of obtaining proper methodological training, and retaining the big picture of basic facts, instead of becoming confused or overwhelmed by endless details. Many people do not like numbers, but understanding orders of magnitude helps a lot in grasping what factors are important for suicide risk, so do not avoid statistics! Much of suicide research is of correlates and proxy variables, so be critical, and think carefully, what you believe about possible causes and effects. Finally, the world is genuinely enormously complex and we all understand only a tiny bit of it, so we all need to be humble about what we know and understand. That’s life, don’t be discouraged!

Značke: , , , ,