Triple i 2015 – Ivanka Živčić Bećirević

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Ena izmed predavateljic na konferenci Triple i 2015 bo prof. Ivanka Živčić-Bećirević.

zivcic

Prof. Ivanka Živčić-Bećirević (profesorica na Univerzi v Reki, Hrvaška) je vodja študentskega svetovalnega centra, kjer med drugim dela tudi s samomorilnimi klienti. Poleg tega supervizira mlajše terapevte, ki delajo s samomorilnimi klienti in izobražuje študente ter bodoče terapevte o kognitivno-vedenjskem (VKT) modelu za razumevanje samomorilnega vedenja. Motivirana je zlasti za izobraževanje mladih terapevtov, ki se ukvarjajo s samomorilnimi klienti, saj opaža, da mnogi izmed njih občutijo veliko strahu in se izogibajo delu z njimi. Vodila bo delavnico o kognitivno-vedenjskem (VKT) modelu samomorilnega mišljenja in vedenja, s poudarkom na obupanosti. Kognitivna konceptualizacija samomorilnih klientov bo prikazana s konkretnimi primeri, podana bodo tudi priporočila glede kognitivnih in vedenjskih tehnik na področju preprečevanja samomora.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Mladim zdravstvenim delavcem in terapevtom bi priporočila, da so optimistični, energični in zelo potrpežljivi s samomorilnimi klienti, saj le-ti potrebujejo veliko naše podpore in je delo z njimi lahko zelo stresno. Spodbudila bi jih, da se učijo o tem problemu in se udeležujejo supervizirane prakse, vendar pa se lahko veliko naučijo tudi od svojih klientov. Prav tako je zelo pomembno prositi za pomoč in osebno podporo, ko jo potrebujete.

English

Prof. Ivanka Živčić-Bećirević (professor at University of Rijeka, Croatia) is leading a student counselling centre, where she treats suicidal clients among others. She also supervises younger therapists who work with suicidal clients, and educates students and future therapists in cognitive-behavioural (CBT) model for understanding suicidal behaviour. She is mostly motivated to continue educating young therapists in dealing with suicidal clients, as she notices that many of them feel great fear and avoid working with them. She will have a workshop on the cognitive model of suicidal thinking and behaviour, with an emphasis on hopelessness. The cognitive conceptualization of suicidal clients will be illustrated with case examples and some recommendations of cognitive and behavioural techniques in suicide prevention will be offered.

Prof. Živčić-Bećirević’s message to young researchers, professionals, students:

I would recommend the young clinicians and therapists to be optimistic, energetic and very patient with suicidal clients as they need a lot of our support and working with them might be very stressful. I would encourage them to learn about this problem and to have supervised practice, but they can also learn a lot from their clients. It is also very important to ask for help and personal support when you need it.