Triple i 2015 – Celine Larkin

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Ena izmed predavateljic na konferenci Triple i 2015 bo dr. Celine Larkin.

Celine Larkin

Dr. Celine Larkin (Nacionalni center za raziskovanje samomora, Univerza v Corku, Irska) je strokovnjakinja na področju kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja ter široke palete raziskovalnih pristopov in tematik na področju samomorilnosti. Poleg njene želje po reševanju življenj, je motivirana z radovednostjo ter z vprašanji, ki jih se vedno znova porajajo v raziskovalnem delu. Predavala bo o specifičnih etičnih in metodoloških dilemah, ki se pojavljalo pri raziskovanju samomorilnega vedenja. Predstavila bo pomen in omejitve metode psihološke avtopsije ter druge edinstvene priložnosti, ki jih prinaša raziskovanje samomorilnega vedenja, kot je npr. raziskovanje varovalnih dejavnikov proti samomoru.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Samomorilno vedenje je zapleteno tako v svojih vzrokih, procesu, kot tudi v svojih posledicah. Obstaja veliko različnih dejavnikov tveganja na biološkem, psihološkem, psihiatričnem, psihosocialnem in sociološkem področju in vsi ti dejavniki vplivajo drug na drugega. To se lahko zdi neobvladljivo! Skoraj nemogoče je, da bi en raziskovalec popolnoma obvladal najmanjše podrobnosti vseh teh dejavnikov tveganja, vendar s sodelovanjem različnih strok in skupne terminologije lahko začnemo ustvarjati teorije, ki zajemajo to kompleksnost na način, ki lahko pripomore k preprečevanju samomora. Psihologi predpostavljajo, da je skupni dejavnik pri samomoru občutek »ujetosti«, in prav ta koncept je uporaben objektiv, skozi katerega lahko opazujemo veliko navidezno različnih okoliščin. Drugi koristen pristop k številnim dejavnikom tveganja je ta, da razmišljamo o oddaljenih dejavnikih tveganja (značilnosti, ki prispevajo k posameznikovemu dolgoletnemu tveganju) in o bližnjih dejavnikih tveganja (dejavniki, ki so prisotni pri posameznikih z akutnim tveganjem za samomorilno vedenje). Poleg tega ne smemo pozabiti, da redko obstaja en »vzrok« za samomor posameznika, pač pa kombinacija in medsebojno vplivanje mnogih dejavnikov tveganja. Vsaka zgodba o samomoru je edinstvena za vpletene posameznike, vendar pa lahko vzdolž številnih primerov opazimo vzorce.

 

English

Dr. Celine Larkin (National Suicide Research Foundation, University College Cork, Ireland) is interested in quantitative and qualitative research, and in broad range of study designs and topics within the field of suicidology. Besides her desire to save lives, she is motivated by her curiosity and by the new questions that always arise from the research results. Her lecture will be on unique ethical and methodological issues associated with research on suicidal behaviour. The method of psychological autopsy will be discussed in terms of its value and limitations. In addition, many unique opportunities in suicide research will be addressed, such as the study of protective factors against suicide.

Dr. Larkin’s message to young researchers, professionals, students:

Suicidal behaviour is complex in its causes, its process, and also in its consequences. There are a huge variety of risk factors across biological, psychological, psychiatric, psychosocial and sociological domains, and these factors interact with each other. It can be overwhelming! It seems unlikely that one researcher will be completely familiar with the minutiae of all of these risk factors, but with collaboration across disciplines and shared terminology, we can start to create models that represent this complexity in a way that can be useful for suicide prevention.  From psychology, there is the idea that the common pathway to suicide is a sense of “entrapment”, and this concept is a useful lens through which to view many seemingly diverse circumstances. Another useful approach to the wide range of risk factors is to think about distal risk factors (features that add to a person’s longstanding risk) and proximal risk factors (elements that indicate those who are at acute risk of suicidal behaviour), and to remember that there is rarely one “cause” of a person’s suicide but rather a combination and interaction of risk factors. Each story of suicide is unique to the individuals involved, but across cases we can see patterns.