Triple I 2014: Murad Khan

Predavatelj na konferenci

V mesecu maju vsako leto na Primorskem organiziramo mednarodno konferenco o samomorilnem vedenju Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije.

Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo. To je tudi tisto, kar daje možnost napredovanja stroke. Več informacij tukaj.

 

Eden od predavateljev na konferenci bo prof. Murad Khan.

 

murad1

Prof. Murad Khan (Oddelek za psihiatrijo na Univerzi Aga Khan, Karachi, Pakistan) je psihiater in aktiven raziskovalec samomorilnega vedenja. Med drugim se ukvarja s preučevanjem razlik med moškimi in ženskami glede samomorilnega vedenja, ki bodo osrednja tema njegovega predavanja. Razlike med spoloma so bolj kulturno pogojene, kot smo si tradicionalno predstavljali, za njihovo raziskovanje in razumevanje pa je nujna uporaba kvalitativnih in mešanih metod raziskovanja.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

»Atraktivnost« suicidologije je v tem, da lahko samomor raziskujemo iz številnih perspektiv – antropološke, sociološke, psihološke, teološke, zgodovinske, etične, pravne in psihiatrične – če jih naštejem le nekaj. Nobeno od teh področij ne more samo v celoti pojasniti fenomena, a vendar vsaka od njih na edinstven način prispeva k preučevanju samomora. Asimilacija različnih perspektiv predstavlja izziv, hkrati pa nam pomaga bolje razumeti samomorilno vedenje. Menim, da so posamezniki, ki storijo samomor, na nek način »pogumni«, a hkrati trpeči ljudje, ki jih je potrebno razumeti in jim pomagati. Ti tragični posamezniki imajo težave s spoprijemanjem s svojimi konflikti; veliko jih ima težave z izražanjem in iskanjem pomoči. Vsakdo, ki se želi ukvarjati s samomorilnostjo, mora imeti v mislih človeško plat tega fenomena ter svetost človeškega življenja.

English

Prof. Murad Khan (Department of Psychiatry at Aga Khan University, Karachi, Pakistan) is a psychiatrist and active research in the field of suicidology. Among other, he studies the gender differences in suicidal behaviour, which will be the focus of his lecture. The gender differences are more culturally bounded than traditionally assumed. In order to research and understand them, the use of qualitative and mixed-methods approach is essential.

Prof. Murad’s message to young researchers, professionals, students:

The ‘attraction’ of suicidology is that it can be studied from so many different perspectives- anthropology, sociology, psychology, theology, historical, ethical, legal and psychiatric – to name just a few. None of these areas on their own can fully explain the phenomena, yet each makes a unique contribution to the study of suicidology. Assimilating these different perspectives is a challenge but also one that helps us understand the phenomena better. I feel that individuals who commit suicide are in some ways ‘courageous’ but also tormented people, who need to be understood and helped. These tragic individuals have difficulty in coming to terms with their conflicts; many have difficulty in expressing themselves or seeking help. Anyone who is contemplating suicidology as an option must remember the human side of this phenomena and the sanctity of human life.