Curriculum Vitae: Nuša Zadravec Šedivy

Doc. dr. Nuša Zadravec Šedivy, univ. dipl. psih.

Nuša se ukvarja z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja, pri čemer se osredotoča na preučevanje duševnega zdravja in kvalitete življenja specifičnih ranljivih skupin in na oblikovanje preventivnih aktivnosti samomorilnega vedenja.

Nusa

Trenutno profesionalno delo

Od leta 2013 je zaposlena je na Univerzi na Primorskem, Inštitutu Andrej Marušič, na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, kjer je kot raziskovalka vključena v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne in intervencijske projekte s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja.  Pri svojem delu se ukvarja z različnimi oblikami preprečevanja samomora (izvajanje na čuječnost usmerjene kognitivne terapije MBCT, informiranje različnih ciljnih skupin o problematiki samomorilnega vedenja in samomora) in s preučevanjem duševnega zdravja različnih ranljivih skupin (mladostniki, moški, zaprte osebe, starostniki). Je ena izmed avtoric projekta A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnega vedenja za mladostnike”. Od leta 2020 pa je vodja podoktorskega projekta “Starostniki ranljivi za samomor: pristopi k zmanjšanju občutka osamljenosti in krepitvi duševnega zdravja”.

Ob delu se redno vključuje v različna dodatna izobraževanja. Med drugim je zaključila Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije, ter Temeljno izobraževanje za učitelje čuječnosti MBCT. Redno se udeležuje tudi znanstvenih in strokovnih konferenc, na katerih predstavlja svoje raziskovalno delo, in je avtorica oz. soavtorica večih izvirnih znanstvenih člankov, znanstvenih prispevkov in povzetkov na konferencah in poglavij v znanstvenih monografijah.

Ob raziskovalnem delu hkrati tudi poučuje na dodiplomskem programu Biopsihologije in magistrskih programih Uporabne psihologije in Biopsihologije na Univerzi na Primorskem.

Pretekle profesionalne izkušnje

Leta 2012 je zaključila univerzitetni študij psihologije na Oddelku za psihologijo FF UL . V tem času je bila v okviru programa Erasmus na študijski izmenjavi na Fakulteti za psihologijo Univerze v Bergnu. S to študijsko potjo je povezana tudi njena diplomska naloga z naslovom “Osamosvajanje od staršev: primerjava Slovencev in Norvežanov na prehodu v odraslost”.

Leta 2013 je pričela z doktorskim študijem na študijskem programu Humanistika in družboslovje – Aplikativne psihološke študije na FF UL. Študij je uspešno zaključila leta 2018 s pridobitvijo znanstvenega naziva doktorica znanosti. Kot mlada raziskovalka je med leti 2013 in 2018 pripravljala doktorsko disertacijo z naslovom “Stališča do samomora ter opozorilni znaki samomorilnega vedenja pri moških s preteklim poskusom samomora”.