Curriculum Vitae: Nuša Zadravec Šedivy

Asist. dr. Nuša Zadravec Šedivy, univ. dipl. psih.

Nuša se ukvarja z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja, pri čemer se osredotoča na preučevanje duševnega zdravja in kvalitete življenja specifičnih ranljivih skupin in na oblikovanje preventivnih aktivnosti samomorilnega vedenja.

Nusa

Trenutno profesionalno delo

Od leta 2013 je zaposlena je na Univerzi na Primorskem, Inštitutu Andrej Marušič, na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, kjer je kot raziskovalka vključena v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne in intervencijske projekte s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja. Ob delu se redno vključuje v različna dodatna izobraževanja ter se udeležuje znanstvenih in strokovnih konferenc, na katerih predstavlja svoje raziskovalno delo. Ob raziskovalnem delu hkrati tudi poučuje na dodiplomskem programu Biopsihologije in magistrskih programih Uporabne psihologije in Biopsihologije na Univerzi na Primorskem. Je avtorica oz. soavtorica treh izvirnih znanstvenih člankov, objavljenega znanstvenega prispevka na konferenci, večih povzetkov znanstvenih prispevkov na konferencah in soavtorica poglavja v monografiji.

Pretekle profesionalne izkušnje

Leta 2012 je zaključila univerzitetni študij psihologije na Oddelku za psihologijo FF UL .  V tem času je bila v okviru programa Erasmus na študijski izmenjavi na Fakulteti za psihologijo Univerze v Bergnu. S to študijsko potjo je povezana tudi njena diplomska naloga z naslovom “Osamosvajanje od staršev: primerjava Slovencev in Norvežanov na prehodu v odraslost”. V času študija je intenzivno pridobivala delovne izkušnje in se dodatno izobraževala, predvsem na področju dela z otroci, mladostniki, njihovi starši. Tako je nudila psihosocialno podporo otrokom in mladostnikom na Kliničnem oddelku za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike Ljubljana in na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, ter opravljala študijsko prakso na Kliniki za pediatrijo v Mariboru. Dodatna znanja pa je pridobivala tudi pri delu kot svetovalka na Telefonu za otroke in mladostnike.

Leta 2013 je pričela z doktorskim študijem na študijskem programu Humanistika in družboslovje – Aplikativne psihološke študije na FF UL. Študij je uspešno zaključila leta 2018 s pridobitvijo znanstvenega naziva doktorica znanosti.

Doktorat

Kot mlada raziskovalka je med leti 2013 in 2018 pripravljala doktorsko disertacijo z naslovom “Stališča do samomora ter opozorilni znaki samomorilnega vedenja pri moških s preteklim poskusom samomora”.